Эхлэл
<!DOCTYPE html lang="en-US"> <html> <head> <style> div { width:350px; margin: auto; border: 3px solid yellow; } </style> </head> <body> <h2>margin:auto-н хэрэглээ</h2> <div>элеметийн өргөн 350px, Хэвтээ тэнхлэгт голлож, баруун болно зүүн талаас ижил зайг автоматаар авч байна.</div> <hr> </body> </html>