Эхлэл
<!DOCTYPE html lang="en-US"> <html> <head> <style> h1 { font-size: 45px; } h2 { font-size: 35px; } p { font-size: 16px; } </style> </head> <body> <h1>Энэ бол хамгийн чухал гарчиг</h1> <h2>Энэ бол хоёр дахь чухал гарчиг</h2> <p>Энэ бол текст</p> <p>Энэ ч бас текст</p> </body> </html>