Эхлэл
<!DOCTYPE html lang="en-US"> <html> <head> <style> h1 { font-size: 2.8125em; /* 45px / 16 = 2.8125em */ } h2 { font-size: 1.875em; /* 35px / 16 = 2.1875em */ } p { font-size: 1em; /* 16px / 16 = 1em */ } </style> </head> <body> <h1>Энэ бол хамгийн чухал гарчиг</h1> <h2>Энэ бол хоёр дахь чухал гарчиг</h2> <p>Энэ бол текст</p> <p>Энэ ч бас текст</p> </body> </html>