Эхлэл
<!DOCTYPE html lang="en-US"> <html> <head> <style> body { font-size: 100%; } h1 { font-size: 2.8125em; } h2 { font-size: 1.875em; } p { font-size: 0.825em; } </style> </head> <body> <h1>Энэ бол хамгийн чухал гарчиг</h1> <h2>Энэ бол хоёр дахь чухал гарчиг</h2> <p>Текстийн хэмжээг хувиар харуулах нь бүх интернэт хөтөчид адил хэмжээтэй харуулах болно</p> </body> </html>