Эхлэл
<html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <h1>Энэ бол гарчиг 1 </h1> <h2>Энэ бол гарчиг 2 </h2> <h3>Энэ бол гарчиг 3 </h3> <h4>Энэ бол гарчиг 4 </h4> <h5>Энэ бол гарчиг 5 </h5> <h6>Энэ бол гарчиг 6 </h6> </body> </html>