Эхлэл
<html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <p>Энэ бол догол мөр 1 </p> <p>Энэ бол догол мөр 2 </p> </body> </html>